Gebelik Testleri

Gebelikte Temel Testler

Gebe kalmadan once yap?lmas? gereken testler. Ancak gebeliklerin yaklas?k yar?s? planl? olmad?g? icin ilk muayenede yap?lmas? gereken testler.
Tam Kan Say?m?
Kandaki bircok parametre degerlendirilir. Hemoglobin seviyesi kans?zl?k olup olmad?g?n?, trombosit kan?n p?ht?lasma durumunu, lokosit enfeksiyon varl?g?n?n degerlendirilmesine yard?mc? olur.
Enfeksiyon Tarama Testleri
Toksoplazma, k?zam?kc?k (rubella), sifiliz, hepatit , CMV ve HIV (aids) icin tarama yap?l?r. Bu enfeksiyonlar gebelikte gecirildiginde bebekte sakatl?k olusturur. Toksoplazma, rubella ve CMV icin Ig M ve Ig G antikorlar?na, sifiliz icin VDRL ye bakarak daha onceden annenin bu enfeksiyonlar? gecirip gecirmedigi arast?r?l?r.
Hepatit ve HIV testleri gebeligin sonunda da bak?larak aktif enfeksiyon varl?g?nda bebege dogum sonras? tedavi planlan?r.
Biyokimyasal Testler
Kan sekeri, karaciger fonksiyonlar? ve bobrek fonksiyonlar? incelenir.
Tiroit Fonksiyon Testleri
Tiroit hormon seviyelerindeki anormalliklerin tespiti yap?larak gerekli olursa hormon destegi yap?l?r.
Tam Idrar Tahlili
Cok kolay yap?lmas?na ragmen bircok konuda bilgi sahibi olmam?za yard?mc? olur. Gebeligin bas?ndan itibaren duzenli olarak her ay yap?lmas? gerekir.
Idrarda tas ve kum tespit edilebilir. Bilirubin, protein, glukoz ve eritrosit (kan hucresi) art?s? bobreklerde sorun varl?g?n? gosterir.
Nitrit, lokosit esteraz ve bakteri varl?g? enfeksiyon belirtisi olup tedavi planlanmas?na yard?mc? olur.
Idrardaki keton seviyesi acl?g? gosterir. Bulant?, kusma veya baska bir nedenle yeterli besin al?namazsa keton yukselir.
Ileriki haftalarda preeklampsi ve eklampside idrarda protein artar.
Idrar?n yogunluguna bakarak gebenin yeterli s?v? al?p almad?g? takip edilir.
Idrar Kulturu
Gebede sikayet oldugunda ve tam idrar tahlilinde enfeksiyon bulgusu oldugunda yap?l?r. Bakteri tespit edildiginde antibiyotik duyarl?l?k testi sonucuna gore tedavi planlan?r. Gebelikte bulgu vermeden idrar yollar? enfeksiyonu olabilir (asemptomatik bakteriuri). Bu yuzden her trimestrde idrar kulturu yapt?rmak gerekir.
Kan Grubu:
Kan grubunu bilmeyen gebelerde veya supheli durumlarda yap?lmal?. Kan uyusmazl?g? oldugu durumda Indirek Coombs testi de istenerek uyusmazl?g?n takibi yap?l?r.
Smear:
Yak?n tarihte veya hic smear testi yapt?rmam?s gebelerin smear testi al?n?r. Rahim agz?nda enfeksiyon yada anormal hucre varl?g? degerlendirilir.

Gebelik Takibinde Yap?lan Testler

Tarama Testleri (Zeka Testleri)

  • Ikili Tarama Testi11-14. haftalar aras?nda yap?l?p Down Sendromu (trizomi21) ve trizomi 18 varl?g?n? arast?ran bir test. Degerlendirme ultrasondaki ense kal?nl?g?, anne yas?, kanda beta hCG ve PAPP-A degerlerini kullanarak sonuc verir.
  • uclu Tarama Testi: En ideal zaman? 16-18 haftalar olmas?na ragmen 15-19 haftalar? aras?nda yap?labilir. Down Sendromu (trizomi21), trizomi 18 ve noral tup defektini arast?ran bir test. Degerlendirmede anne yas?, ultrasonda bebegin kafa cap? (BPD olcumu), kanda beta hCG, estriol (E3) ve AFP degerleri bak?larak yap?l?r.

Seker Yukleme Testi

  • 50 gr Yukleme Testi: 24- 28 haftalar aras?nda tokluk kan sekeri ve 50 gr glukoz yuklemesi sonras? 1. saat glukoz seviyesi olculur. Bu test tarama testidir. Eger tokluk kan sekeri 120 mg/dl ve 1. saat kan sekeri 140 mg/dl uzeri ise 100 gr yukleme testi yap?l?r.
  • 100 gr Yukleme Testi: Sabah ac kar?na ve 100 gr glukoz icilmesi sonras?nda 1, 2 ve 3. saatlerde kan sekerine bak?l?r. Bu degerler ac kar?na 105 mg/dl, 1. saat190 mg/dl, 165 mg/l ve 145 mg/dl (plazmada bak?lan degerler) alt?nda olmal?d?r.

Ultrasonografi

Art?k bir test yerine muayene arac? olarak da degerlendirilmeli. Gebeligin bas?nda rahim ici normal bir gebelik mi yoksa d?s gebelik mi, mol gebelik mi, unembryonik gebelik mi (ici bos gebelik) oldugunu tespit etmede yard?mc? olur.
Ilk trimesterdeki dusuk tehdidi ve plasenta arkas?na kanamalar? gosterir.
Gebelik boyunca gestasyonel yas ile fetal gelisimin orant?l? olup olmad?g? takip edilir. Gelisme geriligi ve iri bebek gozlenir.
Ikili ve uclu tarama testlerine yard?mc? olur.
Plasentan?n konumu ve buyumesi takip edilir. ozellikle son zamanlarda dogum yaklast?g?nda amniyon s?v?s? takip edilir.

Indirek Coombs Testi

Kan uyusmazl?g? oldugu durumda yani anne rh(-) baba rh(+) oldugunda ilk vizit testlerinden sonra 28. haftada yap?l?r.

NST

Bebegin kalp at?mlar?n? ve uterus kas?lmas?n? degerlendiren bir test. Gerekli durumlarda genellikle son 3 ayda kulland?g?m?z bir test.

Presse ecrite, television, affichages et internet.un cialis naturel seul mot d’ordre et une idee acheter du cialis pas cher directrice pour cette campagne :

Comme certains medicaments reduisent l’efficacite des contraceptifs oraux, les femmes achat cialis generique qui prennent d’autres medicaments ou souffrent d’un trouble de sante devraient consulter leur cialis generique en france medecin.

Autrefois en bois poli, jade ou ivoire, ils se ou acheter levitra generique en ligne fabriquent aujourd’hui dans acheter le levitra des materiaux moins luxueux mais plus pratiques?:

On peut retrouver viagra professionnel ce phenomene chez les filles qui font de la viagra pfizer pas cher prostitution.

Elle engendre des tentatives de solution qui font perdurer les difficultes plutot que de les resoudre.a la place de chercher a eviter les situations inquietantes, en confrontant ses croyances acheter viagra a paris viagra prix pharmacie paralysantes et invalidantes avec la realite des echanges aujourd’hui, en soumettant la difficulte a son partenaire, la personne peut faire l’experience du contraire et corriger sa vision du monde et d’elle-meme.

Quelle peut acheter priligy pharmacie etre la cause de ce manque de desir assez frustrant…?dans la mesure ou vous avez des erections matinales, il n’y a aucun probleme dapoxetine 60 mg physiologique.

Elle achat kamagra sur internet oscille entre desespoir, colere, peur et doute.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

YASAL UYARI
Bu sitedeki içerik bilgilendirme amaçlı olup tanı ve tedavinin mutlaka bir doktor tarafından yapılması gerekir.
Bu bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavide doktorun kişisel bilgi, deneyim ve yeteneği en önemli faktördür.