Ikiz Gebelik

Gebelik bile hayat? degistirmeye yetecek kadar farkl?l?k yaratmakta. Ikiz ve daha fazla gebelik daha fazla sorun anlam?na gelebilir.  Ikiz gebelik gittikce artmakta. Bunun nedeni cocuk dogurma yas? art? 20 li yaslardan 30 lu yaslara kayd?g? icin infertilite problemi ve tedavisi artmakta. Tedavi nedeniylede cogul gebelikler artmakta.

Cogul Gebelik Nas?l Olur?

Son y?llarda ikiz gebeliklerin say?s? artt?. Bunun en onemli sebebi 30 lu yaslarda cocuk sahibi olmak. Diger bir sebep ise ilaclar ve infertilite tedavisi. Iki temel tip cogul gebelik var: Tek yumurta (monozigotik) ve cift yumurta (dizigotik).

Tek Yumurta Ikizi

Monozigotik tek yumurta ikizleri tek bir dollenmis yumurtadan olup genetik olarak ayn? olup birbirlerinin kopyas? olur ve ayn? cinstir. Tek yumurta ikizi yas, ?rk ve genetikten bag?ms?z olup tesadufi bir olay olup bin canl? dogumda 3 veya 4 tane gorulur.

Cift Yumurta Ikizi

Dizigotik cift yumurta ikizleri farkl? yumurtalar?n farkl? spermler ile dollenmesi ile olusur. Ayn? veya farkl? cins olabilir. Genetik olarak es degiller. En s?k gorulen ikiz cift yumurta ikizleri. Cogunlukla infertilite tedavisi s?ras?nda olur. Ileri yaslarda hamile kalan, kilosu fazla olan, dogum kontrol haplar?n? yeni b?rakan ve cok cocugu olan kad?nlarda ikiz gebelik daha fazla gorulmekte.

Ikiz Gebelikte Semptom Ve Bulgular

Bircok kad?n gebeliklerinde birden fazla bebek tas?d?g?n? dusunur. Ikiz gebeligin tespitinin en kesin yolu ultrasondur.

Ikiz gebeliklerdeki bulgular

 • Ultrason Bulgusu: Ikiz gebelik tespitinin en kesin yolu.
 • Dopler ile Kalp Sesi: 3. aydan sonra bebek kalp sesi dopler cihaz? ile tespit edilebilir. Tecrubeli doktor birden fazla bebek kalp sesi oldugunu anlar.
 • Beta hCG Seviyesi: Ikiz gebeliklerde beta hCG seviyesi tek gebelige gore artar. Ancak her yuksek beta hCG  cogul gebelik anlam?na gelmez. Mol gebelik (uzum gebeligi) ve baz? kanserlerde beta hCG cok fazla artabilir.
 • AFP Art?s?: AFP bebegin karacigerinden salg?lanan bir protein. Ikiz gebeliklerde AFP olcumu yuksek olur. 3′lu test s?ras?nda cogul gebeliklerde normal degerden fazla olacag? icin test sonuclar?n?n yanl?s olmas?na neden olur.
 • Kar?n Buyuklugu: Gebelik yas? tespit edilirken kar?n buyuklugude kullan?labilir. Ikiz gebeliklerde hafta ilerledikce kar?n buyuklugu (fundus tepe noktas?) beklenenden daha fazla olur.
 • Kilo Al?m?: Genellikle ikiz gebelikte kilo al?m? tek gebelige gore daha fazla olur. Ancak fazla kilo al?m?n?n baska sebeplerden de olabilecegi unutulmamal?.
 • As?r? Bulant? Kusma: Ikiz gebeliklerde bulant? ve kusman?n siddeti ve suresi daha fazla olur.
 • As?r? Yorgunluk: Ikiz gebeliklerde yorgunluk daha fazla olur. Bunun sebebi bebekler icin vucudun daha fazla besin vermesi. As?r? yorgunluk ayr?ca stres, is ve baska nedenlerden de olabilir.

Ikiz gebelik oldugunu dusunduren bulgular?n hicbiri kesin tan?y? koydurmaz. Ikiz gebeligin kesin tespiti ultrason ile olur.

Ikiz Gebelikte Komplikasyon

Ikiz gebeliklerin cogunda komplikasyon cok az gorulur. Gebelikteki her fazla bebek komplikasyonu artt?r?r.

 • Preterm Eylem ve Dogum: Preterm dogum 37. haftadan once olan dogumlara denir. Tek gebelikler cogunlukla 39. haftadan sonra dogar. Ikiz gebelikte ortalama 36. ve ucuz gebelikte 32. haftada dogum olur. Erken dogum cogunlukla erken su kesesi y?rt?lmas? ile olur.
 • Dusuk Dogum Ag?rl?g?:Dusuk dogum ag?rl?g? 2500 gr alt?ndaki dogumlar olup cogunlukla erken dogum ile ilgili. 32. haftadan once olan dogumlarda ise bebek ag?rl?g? 1500 gr alt?nda olur ve komplikasyon oran? artar. Zihinsel gerilik, serebral palsi, gorme problemleri ve duyma kayb? s?k gorulen komplikasyonlar.
 • Intrauterin Gelisme Geriligi (IUGR):Ikiz gebelikte bebek buyumesi belli haftaya kadar normal gebelik gibi olur. 30-32 haftadan itibaren gelisme yavaslar. Plasenta bebekleri yeteri kadar besleyemez. Bebeklerin gelisimi yak?ndan takip edilmeli.
 • Preeklampsi:Ikiz gebelikte preeklampsi riski 2 kat fazla. Ucuz gebelikte preeklampsi s?kl?g? % 50 ulas?r. Anne ve bebeklerin zarar gormemesi icin yeterli bak?m?n yap?lmas? gerekir.
 • Gestasyonel Diyabet:Gestasyonel diyabetin artma sebebi plasenta hacminin artmas? nedeniyle plasental hormonlardaki art?sa bagl? olarak  insulin direncinin artmas?. Bu nedenle gestasyonel diyabet artar.
 • Plasental Abrubtia: Ikiz gebelikte 3 kat daha fazla gorulur. Cogunlukla 3. trimesterde gorulur.
 • Fetal Kay?p: Cok nadir olur. Eger gebelik dikoryonik ise tek fetal kay?pta mudahaleye gerek kalmaz. Eger monokoryonik bir gebelik varsa mumkun olan en erken zamanda dogum gerekebilir.
 • Sezaryen: Ikiz gebeliklerde Sezaryen sart degildir. Vajinal dogum bebeklerin gelis sekline bagl?.

Vajinal dogum icin

Gebelik 32 haftadan buyuk olmal?
Onde gelen bebek daha iri olmal?
Onde gelen bas olmal?
Ikinci gelen bas veya makad olabilir.
Ikinci gelen daha kucuk olmal?
Bas pelvis uygunsuzlugu (CPD) olmamal?

Ikiz Gebelikte Bak?m

Ikiz Gebelikte Muayene S?kl?g?

Ikiz gebelikte komplikasyon gelisme ihtimali daha fazla oldugu icin daha s?k kontrol muayene gerekli.Ilk 3 ayda  2 veya 3 haftada bir gebeligin durumuna gore muayene gerekebilir. 2. trimesterde takipler 2 haftada bir yap?l?r. Son trimesterde ise haftada bir takip yap?lmal?.

Daha s?k muayene annenin ve bebeklerin sagl?k durumunu kontrol etmek ve bebek gelisimini gozlemlemek icin gerekli. Gelisebilecek olan koplikasyonlar daha erken tespit edilip sorunlar buyumeden cozulebilir.

Dikkat Edilen Koplikasyonlar

En s?k gorulen koplikasyonlar

 • Pretrem eylem
 • Preeklampsi veya gebelige bagl? hipertensiyon (PIH)
 • Intrauterin gelisme geriligi
 • Fetal iyilik hali
 • Gestasyonel diyabet
 • Fetal kay?p

Ikiz-Ikiz Transfuzyon Sendromu

Ikizden ikize transfuzyon sendromu ayn? plasentay? paylasan ikizlerde olur. Bu sendrom eger iki bebegin kulland?g? plasentan?n damarlar?nda baglant? olursa gorulur.  Damar paylas?m? sonucunda bebeklerden birine daha fazla kan giderken (al?c?) digerine daha az kan gider(verici).

Ikizden ikize transfuzyon sendromu % 15 olas?l?kla gorulur. Genetik bir hastal?k olmay?p tamamen tesadufi gelisen bir durum.

Ikiz-Ikiz Transfuzyon Sendromu Tan?s?

Ultrason ile yap?lan muayenede

 • Ayn? cinsten olan fetuslarda olcumde belirgin farkl?l?k
 • Amniyotik kese buyukluklerinde  belirgin farkl?l?k
 • Kordon buyuklugunde farkl?l?k
 • Tek plasenta
 • Fetuslar?n ciltlerinde odem
 • Al?c? ikizde konjestif kalp yetmezligi
 • Al?c? ikizde polihidramniyos
 • Verici ikizde oligohidramniyos

Ikiz-Ikiz Transfuzyon Sendromunda Gebede Bulgular

Annede Olusabilecek bulgular

 • Rahimde h?zl? buyume hissi
 • Haftas?na gore kar?n buyuklugunde fazla art?s
 • Kar?nda agr?, gerilme ve kas?lma
 • Ani fazla kilo al?m?
 • Erken gebelik doneminde el ve ayaklarda sislik

Ikiz-Ikiz Transfuzyon Sendromunda Tedavi Secenekleri

Eskiden yap?labilecek bir sey yokken teknolojinin gelismesi ile art?k tedavi belli oran?nda mumkun. Fazla amniyon s?v?s?n?n bosalt?lmas? plasentadaki kan ak?m?n? rahatlatmakta ve preterm dogum riskini azaltmakta. Lazer ile damarlar aras?ndaki baglant? kesilerek %60 ora?nda etkilenmis bebekler kurtar?lmakta. Etkilenmis bebeklerde akciger maturasyonuna bakarak en erken donemde dogurtmak tedavi icin bir secenek.

Amniyosentez gerekli oldugunda tekrar yap?labilir ancak lazer tedavisi bir kez uygulan?r.

Ikiz-Ikiz Transfuzyon Sendromunda Tedavi Komplikasyonlar?

 • Erken dogum
 • Al?c? ikizde s?v? fazlal?g?na bagl? sindirim, dolas?m, bag?rsak, solunum sistemleri ve beyinde sorunlar
 • Verici ikizde kans?zl?k
 • Fetal olum

Ikiz-ikiz transfuzyon sendromunda 16. haftadan itibaren haftal?k ultrason takibi yap?lmal?. Risk azalsa bile gebelik sonuna kadar haftal?k takiplerden vazgecilmemeli.

Ikiz Gebelikte Kilo Al?m?

Ikiz Gebelikte Kilo Al?m?n?n Onemi

Butun gebeliklerde gerekli oranda kilo al?m? onemli. Kilo al?m? ikiz gebelikte daha da onemli, cunku preterm eylem ve dusuk dogum ag?rl?kl? bebekler dogurma riski fazla. Ozellikle 20-24. haftalarda kilo al?m? onemli. 24. haftaya kadar 10 kg alan gebelerin erken dogum yapma ihtimalleri azalmakta. Erken donemdeki kilo al?m? plasenta gelisimi ve bebeklere besin gecmesi nedeniyle onemli.

Ikiz Gebelikte Ne Kadar  Kilo Al?nmal?

Kilo al?m? boy, vucut tipi, gebelige baslang?c kilosu ile baglant?l? olmakla birlikte gebelik boyunca 15-20 kg al?nmal?.

Ikizlerde ilk 3 ayda 2-3 kilo almak yeterli. 2. ve3. trimesterde ortalama haftada 600 gr kilo al?nmal?.

Ikiz Gebelikte Egzersiz

Ikiz Gebelikte Egzersiz Guvenlimi?

Bu sorunun cevab? net degil. Normal tek gebeliklerde gunluk egzersiz suresi yar?m saatten fazla olmal?. Ikiz gebelikteki komplikasyonlar nedeniyle egzersize supheyle yaklas?lmal?. Eger hamilelik oncesi egzersiz yap?l?yorsa kontrollu olarak devam edilebilir.

Ikiz Gebelikte Yap?labilecek Egsersizler

Gebelik oncesi yuruyus yap?l?yorsa gebeligin ilk yar?s?nda devam edilmeli. Ag?rl?k kald?r?lmayan egzersizler tercih edilmeli. Sabit bisiklet, kol egzersizleri ve yuzme guvenle yap?labilecek diger egzersizler. Kegel egzersizi ihmal edilmemeli.

Ikiz Gebelikte Yap?lamayacak Egzersizler

S?rt ustu yatarak yap?lan egzersizlerden kac?n?lmal?. Ag?rl?k kald?rma ve direnc uygulanan egzersizler yap?lmamal?. Ayr?ca nemli ve s?cak havalarda vucut ?s?s? artacak sekilde yuruyus ve kosma yap?lmamal?. S?cak hamam ve saunadan sak?n?lmal?.

Egzersizi Durdurmak Icin Belirtiler

 • Kas?lma hissi
 • Kas?kta bas?nc
 • Vajinal kanama veya ak?nt?
 • Bas donmesi
 • Ozellikle ayakta odem

Egzersiz program? ile ilgili surekli doktorunuz bilgilendirilmeli. Komplikasyon olmad?g? surece egzersiz devam edebilir. Ikiz gebeliklerde 20. haftada egzersiz kesilebilir. Tek gebeliklerde 28. haftaya kadar devam edebilir.

Kaybolan Ikiz Sendromu (Vanshing Twin Syndrome)

Kaybolan ikiz sendromu ilk defa 1945 y?l?nda tespit edildi. Kaybolan ikiz sendromu gebelik s?ras?nda  bir yada daha fazla bebegin kaybolmas?. Fetal doku plasenta veya anne dokusu taraf?ndan bask?lan?r.

Ultrason olmadan once olmus fetusun tan?s? dogumdan sonra plasentan?n muayenesi ile konulmaktayd?. Art?k ultrason ile cok erken donemde ikiz gebelik tan?s? ve daha  sonra fetuslardan birinin olumu tan?s? kolayca konulabilmekte.

Bazen dusuk bulgular? olan gebede yap?lan ultrasonda hala gebeligin devam ettigi tespit edilmekte. Bu durumda ikiz bebeklerden biri dusmus olabilir.

Kaybolan Ikiz Sendromu Nedeni

Kaybolan ikiz sendromu sebebi tam olarak bilinmiyor. Kaybolma erken donemde gelismedeki problemler nedeniyle olusmakta. Plasenta ve fetal dokularda yap?lan incelemelerde yasayan ikizin  normal olmas?na ragmen kromozomal bozukluklara rastlanabilir. Bazen de kordonun yerlesmesinde anormallikler olabilir.

Kaybolan Ikiz Sendromunun Anne ve Diger Bebege Etkisi

Eger kaybolma erken donemde olursa ne anneye nede yasayan bebege herhangi bir sorun olmaz. Eger 2. ve 3. trimesterde kaybolma olursa yasayan bebek icin risk olusur. Serebral palsi ve dusuk ihtimalinde art?s olur.

Eger embryonik periyottan ( 8. hafta) sonra ikiz bebeklerden biri olurse amniyotik s?v? , olu bebek icindeki ve plasentadaki s?v? emilir. Geriye bask? sonucu duzlesmis fetal doku (fetal papirekus)  kal?r.

Kaybolan Ikiz Sendromunda Tedavi

Ilk trimesterdeki kaybolmalarda tedavi gerekmez. 2. ve 3. trimesterde kaybolmalarda gebelik yuksek riskli gebelik s?n?f?na al?n?p yak?n takip edilir. Gebede kanama, kas?lma kramp ve kas?k agr?s? olusursa tedaviye al?n?r. Eger dusuk olursa diger bebek yak?n takibe al?n?r.

Il souffre tres souvent d’une vente cialis difficulte sexuelle masquee par celle de sa vente de cialis generique compagne et qui est devoilee dans la consultation.

De nos jours, cialis en ligne maroc certaines adolescentes exhibent leurs decolletes et leurs sous-vetements tadalafil pas cher tous les jours.mais le changement social rapide est un phenomene exterieur.

Alors certes, on ressent beaucoup d’affection pour nos cousins, mais on se rend compte egalement que les enfants de nos oncles et tantes font acheter priligy france partie de cette famille.pourquoi on se sent attire-e ?l’histoire familiale commune et la complicite fabriquent des liens qui sont rassurants et qui peuvent provoquer une dapoxetine prix attirance.

Il doit remplacer fc1 a site serieux vente de cialis cialis moins cher terme.

Dans cette situation, la masturbation semble une option raisonnable, mais nous suggerons qu’il serait mieux qu’elle soit realisee en presence achat de viagra en belgique prix du viagra en france de l’epoux.

Le medecin vasculaire n’est qu’un maillon de la chaine medicale de la prise en charge de la dyserection, sa place propecia ou acheter tenant a une prix propecia france origine arterielle toujours possible.*(source :

L’avantage est qu’ils redonnent levitra en france prix une dimension intime et en plus qu’ils suppriment le bruit du plastique de la poche.risques chez l’homme le levitra 10mg plus gros risque pour un homme colostomise est l’impuissance.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

YASAL UYARI
Bu sitedeki içerik bilgilendirme amaçlı olup tanı ve tedavinin mutlaka bir doktor tarafından yapılması gerekir.
Bu bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavide doktorun kişisel bilgi, deneyim ve yeteneği en önemli faktördür.